Chỉ đạo và điều hành

Giới thiệu chung về tổ chức bộ máy

Quản lý, điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên gồm 2 cấp:

 1. Ban điều hành cấp trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập gồm:
  • Trưởng ban : Hiệu trưởng
  • Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Phó Hiệu trưởng phụ trách Sau đại học
  • Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng Đào tạo, Sau đại học, Tổ chức cán bộ, Hành chính đối ngoại, Kế hoạch tài vụ, Khoa học Công nghệ, Chính trị & Công tác sinh viên và Chủ nhiệm các khoa có dự án, Trưởng Ban điều hành hệ đòa tạo Cử nhân Khoa học Tài năng.
  • Ban điều hành sẽ cử ra Ban thường trực và tổ thư ký để giúp việc
 2. Ban điều hành cấp Khoa do Hiệu trưởng quy định trên cơ sở đề nghị của chủ nhiệm khoa gồm:
  • Trưởng ban: Chủ nhiệm Khoa
  • Phó trưởng ban: Phó chủ nhiệm khoa phụ trách đào tạo

Cán bộ quản lý