Giới thiệu chung

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực tài năng và chất lượng cao thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên cho đất nước. Nhằm thực hiện nhiệm vụ đó cũng như để phấn đấu đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, Trường ĐHKHTN đã và đang triển khai có hiệu quả các dự án đào tạo đặc biệt. Các dự án đào tạo đặc biệt này thực hiện những nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong đó góp phần tích cực phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho đất nước đồng thời nâng cao uy tín của nhà trường ở trong và ngoài nước - được gọi chung là nhiệm vụ chiến lược.

Mục tiêu của các chương trình đào tạo đặc biệt này là nhằm phát hiện những sinh viên có phẩm chất chính trị và tiềm năng trí tuệ để đào tạo thành những trí thức có lý tưởng và hoài bão khoa học, có tư duy và năng lực sáng tạo, có khả năng tiếp nhận, làm chủ và áp dụng một cách sáng tạo, hiệu quả tri thức khoa học hiện đại vào thực tiễn cuộc sống; tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài khoa học, công nghệ cho đất nước.

Việc triển khai các chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm từng bước phát triển Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế.

Mỗi năm số lượng sinh viên theo học các chương trình thuộc nhiệm vụ chiến lược của Trường từ 350 - 400 sinh viên.

Các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược mà trường đã và đang thực hiện bao gồm:

  • Chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng (05 chương trình): Toán học, Toán cơ, Vật lý học, Hóa học và Sinh học. 
  • Chương trình đào tạo chất lượng cao (05 chương trình): Địa lý tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Hải dương học, Khoa học Môi trường.
  • Chương trình đào tạo tiên tiến gồm các ngành (04 chương trình): Toán học hợp tác với trường ĐH Washington-Seatle (Hoa Kỳ), Hóa học hợp tác với trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), Khoa học môi trường hợp tác với trường ĐH Indiana (Hoa Kỳ), Vật lý hạt nhân hợp tác với trường đại học Wisconsin, Madison (Hoa Kỳ). 
  • Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế (03 chương trình): Đây là các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN, gồm các ngành: Vật lý học liên kết với trường ĐH Brown (Hoa Kỳ), Địa chất học liên kết với trường ĐH Illinois (Hoa Kỳ), Sinh học liên kết với trường ĐH Tufts (Hoa Kỳ).