Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Trần Mạnh Cường Trưởng khoa
TS. Lê Huy Chuẩn Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Minh Huyền Phó trưởng khoa
PGS. TS. Phó Đức Tài Phó trưởng khoa