Giới thiệu chung

Khoa Toán – Cơ - Tin học - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 1956.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa là nghiên cứu khoa học cơ bản và đào tạo đại học cũng như sau đại học các ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Toán học, Cơ học và Tin học. Các ngành đào tạo đại học hiện tại của Khoa bao gồm ngành Toán học, ngành Toán - Cơ , ngành Toán  - Tin ứng dụng và ngành Máy tính và KHTT. Khoa cũng phối hợp với Trường ĐH Giáo dục đào tạo sinh viên ngành SP Toán trong 3 năm đầu.  

Khoa Toán - Cơ - Tin học được tổ chức thành 7 bộ môn: Giải tích, Đại số - Hình học - Topo, Toán học tính toán và Toán ứng dụng, Xác suất - Thống kê, Toán sinh thái và môi trường, Cơ học và Tin học, với đội ngũ cán bộ hiện tại là 75 người, trong đó có 5 giáo sư, 13 phó giáo sư, 5 tiến sĩ khoa học và 24 tiến sĩ.