Thông báo xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 68/HD-ĐT ngày 08/01/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2014.

Nhà trường gửi đến các đơn vị bản hướng dẫn dưới đây về công tác xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2014 cho sinh viên đã tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2013

==> Xem toàn văn thông báo.

File Hồ sơ chuyển tiếp