Hội đồng Khoa học Đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

I. Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng.

II. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

  1. GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Phó Hiệu trưởng,
  1. PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng.

III. Các Ủy viên Thư ký Hội đồng:

  1. PGS.TS.Trần Quốc Bình, Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ,
  1. PGS.TS. Đỗ Minh Đức, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
  1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Sau đại học,
  1. TS. Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo.

IV. Các Ủy viên Hội đồng

1. PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang, Phó Hiệu trưởng,

 

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng,

 

3. TS. Trần Mạnh Cường, Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin học,

 

4. PGS.TS. Lê Minh Hà, Giảng viên cao cấp khoa Toán - Cơ - Tin học,

5. GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh, Trưởng bộ môn Toán học tính toán và toán ứng dụng, Khoa Toán - Cơ - Tin học,

6. GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Trưởng bộ môn Phương trình vi phân và Hệ động lực, Khoa Toán - Cơ - Tin học,

7. GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng, Trưởng bộ môn Đại số - Hình học - Tôpô, Khoa Toán - Cơ - Tin học,

8. GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng, Trưởng bộ môn Xác suất - Thống kê, Khoa Toán - Cơ - Tin học,

9. GS.TS. Phạm Chí Vĩnh, Trưởng bộ môn Cơ học, Khoa Toán - Cơ - Tin học,

10. PGS.TS. Ngạc An Bang, Trưởng khoa Vật lý,

11. GS.TS. Nguyễn Quang Báu, Trưởng bộ môn Vật lý lý thuyết, Khoa Vật lý,

12. GS.TS. Bạch Thành Công, Trưởng phòng Thí nghiệm Tính Toán trong khoa học vật liệu, Khoa Vật lý,

13. GS.TS. Lưu Tuấn Tài, Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý,

14. PGS.TS. Bùi Văn Loát, Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý,

15. PGS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng khoa Hóa học,

16. GS.TSKH. Lưu Văn Bôi, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Phát triển năng lượng Sinh học,

17. PGS.TS. Trần Thị Dung, Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa học,

18. PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà, Phó Trưởng khoa Hóa học,

19. GS.TS. Triệu Thị Nguyệt, Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học,

20. PGS.TS. Tạ Thị Thảo, Trưởng bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa học,

21. PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Trưởng khoa Sinh học,

22. PGS.TS. Lê Thu Hà, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học,

23. PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học,

24. PGS.TS. Nguyễn Văn Quảng, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học,

25. PGS.TS. Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng khoa Sinh học,

26. PGS.TS. Trịnh Hồng Thái, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học,

27. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng khoa KT,TV và Hải dương học,

28. PGS.TS. Trần Ngọc Anh, Phó Trưởng khoa KT, TV và Hải dương học,

29. PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng khoa KT, TV và Hải dương học,

30. GS.TS. Đinh Văn Ưu, Giảng viên cao cấp Khoa KT, TV và HDH,

 

31. PGS.TS. Đinh Xuân Thành, Trưởng khoa Địa chất,

32. PGS.TS. Nguyễn Văn Vượng, Giảng viên cao cấp khoa Địa chất,

33. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Chuyên gia cao cấp, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và ứng phó Biến đổi khí hậu,

34. GS.TS. Tạ Hòa Phương, Giảng viên cao cấp, Khoa Địa chất,

35. PGS.TS. Phạm Quang Tuấn, Trưởng khoa Địa lý

36. PGS.TS. Đặng Văn Bào, Trưởng bộ môn Địa mạo và Địa lý - Môi trường biển, Khoa Địa lý,

37. GS.TS. Trương Quang Hải, Trưởng bộ môn Địa Nhân văn và Quy hoạch, Khoa Địa lý,

38. GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Trưởng bộ môn Sinh thái Cảnh quan và Môi trường, Khoa Địa lý,

 

39. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải, Trưởng khoa Môi trường,

40. PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, Trưởng bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường,

41. PGS.TS. Lê Văn Thiện, Giảng viên cao cấp khoa Môi trường,

42. TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Ủy viên,

43. PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương, Giảng viên cao cấp Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên,

44. TS. Đặng Đình Tới, Trưởng bộ môn Chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên,

45. PGS.TS. Bùi Duy Cam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Ứng dụng Khoa học phân tích,

46. GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương, Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng,

47. GS.TS. Phạm Hùng Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững.

Ấn định danh sách gồm: 54 người.