Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu 1996 Trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh 2002 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu 2002 Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn 2002 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2002 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương 2002 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Trần Tân Tiến 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TS. Phạm Hùng Việt 2003 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Trung tâm
GS. TS. Nguyễn Cao Huần 2005 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
GS. TS. Đinh Văn Ưu 2005 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang