Số liệu về học viên sau đại học đã tốt nghiệp

SỐ LƯỢNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY

 Năm

Số lượng

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2002

162

15

2003

165

12

2004

268

24

2005

259

10

2006

369

7

2007

400

15

2008

423

16

2009

436

14

2010

375

20

2011

501

30

2012

573

37

2013

544

27

Tổng số

4475

227