Khung chương trình đào tạo sau đại học

1. Ngành Toán học

- Cơ sở toán cho tin học

- Cơ học chất lỏng

- Cơ học vật rắn

- Đại số và lý thuyết số

- Toán giải tích

- Toán ứng dụng

- Hình học và topo

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

- Phương pháp toán sơ cấp

2. Ngành Vật lý

- Quang học

- Vật lý chất rắn

- Vật lý địa cầu

- Vật lý lý thuyết và vật lý toán

- Vật lý nguyên tử

- Vật lý nhiệt

- Vật lý vô tuyến và điện tử

3. Ngành Hóa học

- Hóa dầu

- Hóa hữu cơ

- Hóa lý thuyết và hóa lý

- Hóa môi trường

- Hóa phân tích

- Hóa vô cơ

- Kỹ thuật hóa học

4. Ngành Sinh học

- Động vật học

- Di truyền học

- Sinh thái học

- Sinh học thực nghiệm

- Thực vật học

- Thủy sinh vật học

- Vi sinh vật học

5. Ngành Địa lý

- Địa lý tự nhiên

- Địa lý học

- Địa mạo và cổ địa lý

- Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý

6. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Quản lý tài nguyên và môi trường

7. Ngành Quản lý đất đai

- Quản lý đất đai

8. Ngành Địa chất

- Địa chất môi trường

- Địa chất học

- Khoáng vật học và địa hóa học

9. Ngành Khí tượng và khí hậu học

- Khí tượng và khí hậu học

10. Ngành Thủy văn

- Thủy văn học

11. Ngành Hải dương

- Hải dương học

12. Ngành Môi trường

- Khoa học môi trường

- Môi trường và phát triển bền vững

- Kỹ thuật môi trường

- Khoa học đất