Chương trình đào tạo đại học

1. Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Khoa Vật lý

3. Khoa Hoá học

4. Khoa Sinh học

5. Khoa Địa lý

6. Ngành Địa chất

7. Khoa Môi trường

8. Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học