Văn bản liên quan

Stt

Ký, mã hiệu

Ngày 

ban hành

Cơ quan ban hành

Tên tài liệu

I

Công tác tuyển dụng, sử dụng đào tạo – bồi dưỡng, và quản lý cán bộ

1

116/2003/NĐ-CP

10/10/2003

Chính phủ

Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

2

121/2006/NĐ-CP

23/10/2006

Chính phủ

Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

3

10/2004/2004/TT-BNV

19/2/2004

Bộ Nội vụ

Thông tư số 10/2004/2004/TT-BNV ngày 19/2/2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

4

74/2005/TT-BNV

26/7/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP, Nghị định số 117/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

5

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Chính phủ

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

6

15/2001/TT-BTCCBCP

11/4/2001

Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, nhà nước, đơn vị sự nghiệp

7

161/2003/QĐ-TTg

04/8/2003

Thủ tướng Chính phủ

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ

8

139/2010/TT-BTC

21/9/2010

Bộ tài chính

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác ĐT BD CB CC

9

5338/TCCP-TC

18/12/1995

Bộ Nội vụ

Quyết định số 538/TCCP-TC ngày 18/12/2995 của Bộ Trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Trưởng Bộ Nội vụ) về việc thay đổi tên gọi các ngạch công chức giảng dạy

và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch trong trường Đại học - cao đẳng

 

10

163/2010/TTLT-BTC-NBV

20/10/2010

Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-NBV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

11

1660/TCCB

15/12/2005

ĐHQGHN

Văn bản số 1660/TCCB ngày 15/12/2005 của Giám đốc ĐHQGHN về việc hướng dẫn công tác định biên, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ở ĐHQGHN

12

1955/TCCB

16/11/2006

ĐHQGHN

Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1955/TCCB ngày 16/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN và các văn bản, điều chỉnh, bổ sung

13

1563/TCCB

28/4/2008

ĐHQGHN

Công văn số 1563/TCCB ngày 28/4/2008 của ĐHQGHN Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong quy định về công tác tuyển dụng và đào tạo – bồi dưỡng giảng viên ban hành theo Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006

14

426 /QĐ-TCCB

28/01/2010

ĐHQGHN

Quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 426 /QĐ-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

15

534/TCCB

04/02/2010

ĐHQGHN

Công văn về Thực hiện Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế.

16

4632/2008/QĐ-ĐHQGHN

25/8/2008

ĐHQGHN

Phần quy định về Quản lý cán bộ đi nước ngoài (đoàn ra) trong Quy định tạm thời về Quản lý công tác Hợp tác Quốc tế của ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số: 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Giám đốc ĐHQGHN.

17

3272/TCCB

23/9/2009

ĐHQGHN

Công văn số 3272/TCCB ngày 23/9/2009 của ĐHQGHN về việc hướng dẫn việc xét tuyển tiến sĩ về ĐHQGHN

18

1815/HD-ĐHQGHN

18/6/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN

19

1923/HD-ĐHQGHN

28/6/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn công tác tính định biên nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN

20

QT.TCCB.01

 

ĐHQGHN

Quy trình tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ viên chức

21

QT.TCCB.02

 

ĐHQGHN

Quy trình tổ chức và quản lý khóa đào tạo, bồi dưỡng, ngắn hạn trong nước

II

Công tác chế độ, chính sách cán bộ

1

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang

2

76/2009/NĐ-CP

15/9/2009

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

3

01/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với CBCCVC

4

02/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CBCCVC

5

03/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC

6

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC

7

05/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với CBCCVC

8

07/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm đối với CBCCVC

9

08/2005/TTLT-BNV-BTC

05/01/2005

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với CBCCVC

10

78/2005/TT-BNV

10/8/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBCCVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

11

79/2005/TT-BNV

10/8/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với CBCCVC khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước

12

78/2004/QĐ-BNV

03/11/2004

Bộ Nội vụ

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức

13

71/2000/NĐ-CP

23/11/2000

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của CBCC đến độ tuổi nghỉ hưu

14

19/2001/TT-BTCCBCP

25/4/2001

Bộ Nội vụ

Thông tư của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000/NĐ-CP

15

03/2008/TT-BNV

03/6/2008

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu

16

64/2008/QĐ-BGDĐT

28/11/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

17

143/2007/NĐ-CP

10/9/2007

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với CBCCVC đủ điều kiện nghỉ hưu

18

35/2005/NĐ-CP

17/3/2005

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ CBCC

19

03/2006/TT-BNV

08/02/2006

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/NĐ-CP

20

107/QĐ-TTg

13/7/2007

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ BHXH đối với CBCCVC, công nhân, quân dân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn

21

174/2008/QĐ-TTg

31/12/2008

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

22

16/2009/TT- BGDĐT

17/7/2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chi tiết việc xét công nhận hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS

23

03/2008/TT-BNV

03/6/2008

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với CBCCVC đã có thông báo nghỉ hưu

24

50/2008/TTLT-BGDĐT- BTC-BTC

09/9/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

25

14/2006/QĐ-BNV

06/11/2006

Bộ Nội vụ

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ CBCC

26

54/2005/NĐ-CP

19/4/2005

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với CBCC

27

130/2005/TT-BNV

07/12/2006

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với CBCC

28

02/2007/TT-BNV

25/5/2007

Bộ Nội vụ

Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại CCVC

29

276/2005/QĐ-TTg

01/11/2005

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với CBCCVC tại các cơ sở y tế nhà nước

30

244/2005/QĐ-TTg

06/10/2005

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

31

61/2005/QĐ-TTg

24/3/2005

Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên CS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT

32

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

23/01/2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg

33

02/LĐTBXH-TT

11/02/1998

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với CB có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài

34

28/2010/NĐ-CP

25/3/2010

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung

35

01/2010/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

26/4/2010

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

36

 

 

Quốc hội

Luật Lao động

37

195/CP

31/12/1995

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

38

109/NĐ-CP

27/12/2002

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

39

07/L ĐTBXH-TT

11/4/1995

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 195/CP

40

71/2006/QH11

 

Quốc hội

Luật Bảo hiểm xã hội

41

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

42

03/2007/TT-BLĐTBXH

30/01/2007

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

43

19/2008/TT-BLĐTBXH

23/9/2008

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

44

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

45

04/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

46

25/2008/QH12

 

Quốc hội

Luật Bảo hiểm y tế

47

62/2009/NĐ-CP

27/7/2009

Chính phủ

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

48

09/2009/TTLT-BYT-BTC

14/8/2009

Bộ Y tế - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch của Bộ y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

49

28/2010/NĐ-CP

25/3/2010

Chính phủ

Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung

50

07/2010/TT-BYT

05/4/2010

Bộ Y tế

Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc

51

01/TTLT-BNV-BTC

26/4/2010

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2010 đối với cơ quan nhà nước... và đơn vị sự nghiệp

52

777/QĐ-BHXH

17/5/2010

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

53

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

02/8/2010

Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ ....

54

86/2010/NĐ-CP

13/8/2010

Chính phủ

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

55

32/2010/TT-BLĐTBXH

25/10/2010

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ

56

58/2010/QH/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật viên chức

57

471/QĐ-TTg

30/3/2011

Chính phủ

Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với CBCCVC...có mức lương thấp

58

2027/HD-ĐHQGHN

07/7/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVC và Hội nghị tổng kết năm học tại ĐHQGHN

59

2164/HD-ĐHQGHN

21/7/2010

ĐHQGHN

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ư đãi cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN

60

582/HD-ĐHQGHN

28/02/2011

ĐHQGHN

Hướng dẫn chế độ chính sách đối với cán bộ được cử đi giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngoài (theo nguyện vọng các nhân)

61

581/QĐ-TCCB

28/02/2011

ĐHQGHN

Quyết định ban hành quy định tạm thời về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của CBVC và HSSV tại ĐHQGHN

III

Công tác tổ chức và nhân sự lãnh đạo

1

07/2001/NĐ-CP

01/02/2001

Chính phủ

Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;

2

16/2001/QĐ-TTg

12/02/2001

Chính phủ

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tư­ớng Chính phủ

3

600/TCCB

01/10/2001

ĐHQGHN

Quy định về Tổ chức và hoạt động của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc ĐHQGHN

4

27/2003/QĐ-TTg

19/02/2003

Chính phủ

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ

5

291/NQ-ĐU

29/5/2008

ĐHQGHN

Nghị quyết số 291/NQ-ĐU ngày 29/5/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ĐHQGHN

6

4031/2008/QĐ-ĐHQGHN

02/7/2008

ĐHQGHN

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CBLĐQL trong ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4031/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 02/7/2008 của Giám đốc ĐHQGHN

7

83/2006/NĐ-CP

17/8/2006

Chính phủ

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 củaChính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

8

153/2003/QĐ-TTg

30/7/2003

Chính phủ

Điều lệ trường đại họcban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

9

07/2009/QĐ-TTg

15/01/2009

Chính phủ

Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học

10

QT.TCCB.05

 

ĐHQGHN

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

11

QT.TCCB.06

 

ĐHQGHN

Quy trình thành lập đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội