Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Phó trưởng khoa Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hiệu 2012 Phó trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2012 Trưởng khoa Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Đỗ Long 2012 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Trung Thành 2012 Phó trưởng khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh 2013 Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 2013 Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2013 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học

Các trang