Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Đình Châu 2006 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi 2006 Cán bộ Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Hữu Nhân 2006 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nghiêm Xuân Thung 2006 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Trưởng bộ môn Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải 2007 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Trung tâm

Các trang