Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Đoàn Văn Bộ 2001 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Hồng Côn 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Đình Dũng 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2001 Giám đốc, Cán bộ (ĐN) Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 2001 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lưu Đức Hải 2002 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Văn Huấn 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Trần Thị Như Mai 2002 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học

Các trang