Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Phó Đức Tài Phó trưởng khoa Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Tiến Thảo Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu 1991 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Đinh Văn Thanh 1992 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Cự 1996 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Địa lý
PGS. TS. Đào Văn Dũng 1996 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Cao Thế Hà 1996 Trưởng phòng trung tâm Trung tâm
PGS. TS. Phạm Trọng Quát 1996 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học

Các trang