Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
GS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2015 Cán bộ Khoa Môi trường
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh 2015 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Tạ Hòa Phương 2016 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
GS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2018 Cán bộ Khoa Môi trường
GS. TS. Nguyễn Văn Nội 2018 Hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học

Các trang