Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2006 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công 2007 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý
GS. TS. Nguyễn Huy Sinh 2007 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng 2007 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Lưu Tuấn Tài 2011 Cán bộ Khoa Vật lý
GS. TS. Phan Văn Tân 2011 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TS. Hà Huy Bằng 2012 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi 2013 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2013 Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Đình Thành 2013 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang