Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2010 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Hồng Côn 2010 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Nguyễn Hữu Dư 2010 Trưởng bộ môn Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đào Văn Dũng 2010 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Lưu Đức Hải 2010 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn 2010 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2010 Giám đốc, Cán bộ (ĐN) Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Trần Thị Như Mai 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Văn Nhiêu 2010 Cán bộ Khoa Hóa học

Các trang