Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu 1994 Trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh 2008 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Bạch Thành Công 2012 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý
GS. TS. Trần Tân Tiến 2012 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi 2014 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng 2014 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học