Thông báo công tác xét chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:   173  /SĐH

V/v: Xét chuyển tiếp sinh từ cử nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Công văn số 77/HD-ĐT ngày 12/01/2012 về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2012 của ĐHQGHN;

Nhà trường gửi đến các đơn vị bản hướng dẫn dưới đây về công tác xét chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2011:

I. Đối tượng được xét chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ

Sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2011 được xét chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ nếu có đủ những điều kiện sau:

 • Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;
 • Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,5 trở lên;
 • Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở ĐHQGHN (xem mục IV);
 • Có nguyện vọng và được Khoa đề nghị.

II. Đối tượng được xét chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ

Sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2011 được xét chuyển tiếp đào tạo tiến sĩ nếu có đủ những điều kiện sau:

 • Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;
 • Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên;
 • Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN (xem mục IV);
 • Có nguyện vọng và được Khoa đề nghị.

Đối với các thí sinh có bằng cử nhân của chương trình đào tạo tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế, các môn học nâng cao và bổ sung đạt điểm từ 4 đến 9 được cộng 1   điểm và tính vào điểm trung bình chung tích lũy để xét chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh.

III. Mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học được quy định như sau

1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

- Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo:

 •  Giải nhất:                   0,2 điểm
 •  Giải nhì:                     0,15 điểm
 •  Giải ba:                      0,1 điểm
 •  Giải khuyến khích:       0,07 điểm      

- Đạt giải thưởng cấp trường:

 • Giải nhất:                   0,1 điểm
 • Giải nhì:                     0,07 điểm
 • Giải ba:                      0,05 điểm

2. Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện):

 • Cấp quốc tế:             0,2 điểm
 • Cấp quốc gia:           0,15 điểm
 • Cấp cơ sở:                0,1 điểm

3. Nếu công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài báo khoa học do nhiều người thực hiện thì điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia.

4. Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0,5 điểm.

IV. Điều kiện về môn Ngoại ngữ

Sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp sau tháng 6 năm 2011 được coi là đạt điều kiện về môn Ngoại ngữ nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Có bằng đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

 • Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập và nghiên cứu là một trong 5 thứ tiếng nêu trên;

 • Có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh IELTS 4.0, TOEFL 400 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với  chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ); IELTS 4.5, TOEFL 450 điểm trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp hoặc tổ chức thẩm định (đối với  chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ). Các chứng chỉ này có giá trị trong 24 tháng kể từ ngày cấp chứng chỉ hoặc ngày dự thi;

 • Có bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp còn giá trị tương ứng với trình độ đào tạo đăng ký.

Những người tốt nghiệp các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đã đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của ĐHQGHN được công nhận tương đương với chứng chỉ TOEFL/EILTS được coi là đủ điều kiện về ngoại ngữ khi xét chuyển tiếp sinh ở bậc học kế tiếp.

V. Chế độ tài chính

Chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đều phải đóng học phí theo quy định chung.   

VI. Hồ sơ xin chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ

Sinh viên có nguyện vọng xin chuyển tiếp đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ phải nộp  02 bộ hồ sơ gồm có:

 1. Đơn xin chuyển tiếp sinh (theo mẫu).
 2. Bản khai thành tích học tập và nghiên cứu khoa học (theo mẫu).
 3. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 4. Bản sao bảng điểm đại học (có công chứng).
 5. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).
 6. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ Ngoại ngữ của ĐHQGHN hoặc bản gốc chứng chỉ TOEFL, IELTS (để đạt điều kiện về môn Ngoại ngữ).
 7. Bản sao giấy khen hoặc giấy chứng nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp (nếu có).
 8. Bản photocopy bài báo hoặc báo cáo khoa học (gồm trang bìa tạp chí hoặc tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, các trang có nội dung bài báo và trang mục lục).
 9. Bản sao các giấy chứng nhận khác về thành tích học tập hoặc nghiên cứu khoa học (nếu có).
 10. Giấy khám sức khỏe còn giá trị của bệnh viện đa khoa.

Hồ sơ được gửi về khoa trước ngày 27 tháng 02 năm 2012. Các khoa duyệt và gửi danh sách đề nghị chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh (có mẫu kèm theo) theo thứ tự ưu tiên (kèm hồ sơ xin chuyển tiếp của sinh viên, mỗi sinh viên 02 bộ) về phòng Sau đại học trước ngày 02 tháng 3 năm 2012.

Mua hồ sơ chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh tại Phòng Sau đại học.

Lệ phí xử lý hồ sơ phải nộp theo quy định của ĐHQGHN là 50.000 đồng.

Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo khác có nguyện vọng chuyển tiếp liên hệ tại Phòng Sau đại học (Phòng 406 tầng 4, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Số 334 Nguyễn Trãi,  Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Điện thoại: 04. 38582542, Fax: 04. 38583061, E-mail: saudaihoc@hus.edu.vn    

 

Nơi nhận:

            - Như trên;

             - Phòng ĐT, KHCN;

            - Lưu: VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐTS SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương