Danh sách cán bộ TTNCPT KHPT

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Bùi Duy Cam Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm