Bộ môn, đơn vị trực thuộc

Trường THPT Chuyên KHTN gồm các đơn vị trực thuộc sau:

1. Bộ môn Toán học

2. Bộ môn Tin học

3. Bộ môn Vật lý

4. Bộ môn Hóa học

5. Bộ môn Sinh học

6. Bộ môn KHXH

7. Bộ môn Ngoại ngữ

8. Tổ Hành chính – Văn phòng

9. Phòng thí nghiệm