Danh sách cán bộ Phòng TN Enzym

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
TS. Nguyễn Đình Thắng Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
TS. Phạm Thị Thu Hường Trưởng phòng trung tâm
TS. Trịnh Tất Cường Cán bộ
CN. Đỗ Thị Hạnh Cán bộ
ThS. Trịnh Lê Phương Cán bộ
TS. Phạm Bảo Yên Cán bộ