Ban Giám Đốc

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
TS. Nguyễn Đình Thắng Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm