Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải Trưởng khoa
PGS. TS. Lê Văn Thiện Phó trưởng khoa
TS. Đỗ Hữu Tuấn Phó trưởng khoa