Ban Giám Đốc

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm