Staff

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm
ThS. Đặng Đình Đức Trưởng phòng trung tâm
CN. Chữ Mỹ Dung Cán bộ
ThS. Nguyễn Trung Kiên Cán bộ
CN. Bùi Thị Phương Oanh Cán bộ
CN. Đỗ Huy Toan Cán bộ
CN. Trần Ngọc Vĩnh Cán bộ