Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Lê Thanh Sơn Trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Minh Ngọc Phó trưởng khoa
TS. Phạm Văn Phong Phó trưởng khoa