Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Tiền thân của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững là Trung tâm Hóa học Môi trường (CEC) thuộc Khoa Hóa học đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định thành lập số 345/TCTH ngày 23 tháng 12 năm 1997 trên cơ sở dự án Hợp tác Quốc tế giai đoạn 1 về Khoa học và Công nghệ Môi trường do Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (SDC) tài trợ. Sau 3 năm hoạt động tích cực và hiệu quả, Trung tâm Hóa học Môi trường kết hợp cùng Phòng Thí nghiệm Khoa học Phân Tích (VSL - được hỗ trợ bởi công ty Shimadzu, Nhật Bản) đã hình thành nên Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững (CETASD).

Chính thức ra đời ngày 24 tháng 5 năm 2000, theo quyết định số 254/TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm CETASD hiện nay là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sự ra đời của Trung tâm là bước khởi đầu quan trọng cho việc tập hợp các cán bộ khoa học trong và ngoài trường, thuộc nhiều chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Môi trường cùng cộng tác nghiên cứu và trao đổi khoa học.