Biblio

Found 3 results
Filters: Tác Giả is Nguyễn Thế Toàn  [Clear All Filters]
2015
Thùy, N. Văn, and N T. Toàn, "Ảnh hưởng của muối Mg2+ lên tương tác giữa các phân tử ADN", 40th National conference on theoretical physics, 2015.
Tuấn, T Q., Đỗ Đoàn Phúc, N H. Hải, N H. Lương, and N T. Toàn, "Cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano bạc được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm", Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS 2015), 8-10/11/2015, TP. Hồ Chí Minh, pp.687-690, 2015.
Toàn, N T., "DNA looping in the presence of divalent counterions, a simulation study using a coarse-grained model of DNA", 40th National Conference on theoretical physics, 2015.