Biblio

Found 6 results
Filters: Tác Giả is Ngô Thu Hương  [Clear All Filters]
2015
Hương, N T., H A. Lưu Thư, N T. Mỹ Đức, and N N. Long, "Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu eu pha tạp BiFeO3", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, 2015.
Hương, N T., N T. Mỹ Đức, T-Y. Kim, M. Kurisu, and N H. Hồng, "Sự phụ thuộc cấu trúc của tính chất từ của màng mỏng BiFeO3 pha tạp đất hiếm", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, 2015.
Lâm, Đào Sơn, J. Devkota, N T. Hương, and P M. và Hưởng, "Sự tối ưu của hiệu ứng từ trở khổng lồ ở tần số cao của các băng (Co0.95Fe0.05)89Zr7B4 ủ nhiệt", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, 2015.
2012
Hương, N T., K. Stojak, and H S M-H. và Phan, "Chế tạo và đặc tính từ của các hạt nano Fe3O4 phân tán", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012, 2012.
2011
Hương, N T., T T T. Nhàn, T K. Đỗ Anh, N D. Phương, H Đ. Chính, and H N. Nhật., "Cấu trúc và tính chất quang của nano ZnO", The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011, 2011.
Hương, N T., H. Bùi Vân, P. Văn Bền, and H N. Nhật., "Phát xạ của dung dịch keo SPAN-80 chứa hạt nano ZnO pha tạp Co và Mn", The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011, 2011.