Biblio

Found 16 results
Filters: Tác Giả is Nguyễn Ngọc Long  [Clear All Filters]
2015
Hương, N T., H A. Lưu Thư, N T. Mỹ Đức, and N N. Long, "Ảnh hưởng của chế độ công nghệ tới cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu eu pha tạp BiFeO3", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Thành phố Hồ Chí Minh 8-10/11/2015, 2015.
Hương, D T M., Lê Văn Vũ, N N. Long, T T. Lê Vân, and T T T. Thảo, "Synthesis and optical characterization of Cerium and Samarium co-doped Calcium Flouride nanoparticles", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Tp. Hồ Chí Minh, pp.211, 2015.
Hà, H M., T T Q. Hoa, Lê Văn Vũ, and N N. Long, "Tính chất cấu trúc và tính chất quang của các hạt nano LaF3: Ho3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Tp. Hồ Chí Minh, B11-P, 2015.
Hà, H M., T T Q. Hoa, Lê Văn Vũ, N N. Long, and P. Văn Độ, "Tính chất quang của các ion Eu3+ trong tinh thể nano LaF3", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Tp. Hồ Chí Minh B12-P, 2015.
Hương, D T M., M H. Giang, Lê Văn Vũ, and N N. Long, "Tính chất quang của các tinh thể nano CeF3 pha tạp Sm chế tạo bằng phương pháp lò vi sóng", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9-SPMS2015, Tp. Hồ Chí Minh, pp. 211, 2015.
2014
Doanh, C. Sái, M. Lưu Quỳnh, N N. Long, Lê Văn Vũ, and N V. Tuyên, "Characterization and application of lead sulfide nanoparticles", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.78, 2014.
Hương, D T M., P T T. Hiền, T. Vũ Hải Yến, T. Lê Thúy, Lê Văn Vũ, and N N. Long, "Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano LaPO4:Sm3+", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90, 2014.
Hà, H M., T T Q. Hoa, Lê Văn Vũ, and N N. Long, "Optical properties of LaF3:Ho nanoparticles prepared by hydrothermalmethod (Tính chất quang các hạt nano LaF3:Ho3+ chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt)", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90, 2014.
Thiện, N D., N N. Việt, N N. Long, and Lê Văn Vũ, "Synthesis and oftical properties of Zn2SnO4: Eu3+ nanocrystals(Chế tạo và tính chất quang của tinh thể nano Zn2SnO4 pha tạp Eu3+)", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.75, 2014.
Loan, T T., N N. Long, and C. Đào Quang, "Synthesis and some physics properties of composite CaO-Al2O4:Cr3+", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.82, 2014.
Doanh, C. Sái, M. Lưu Quỳnh, N N. Long, Lê Văn Vũ, and N V. Tuyên, "Tính chất và ứng dụng của tinh thể nano PbS", Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.78, 2014.
2013
Hương, D T M., T. Lê Trang, P T T. Hiền, Lê Văn Vũ, and N N. Long, "Tính chất và cấu trúc quang của dây nano LaPO4:Tb3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt", Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013, A-P-24, pp.48, 2013.
2011
Quỳnh, M. Lưu, N T. Nhung, N H. Nam, Lê Văn Vũ, N N. Long, P T. Trà, and N T. Vân Anh, "Raman tăng cường bề mặt của các hạt nano vang chức năng hóa bởi 4 - aminothiophenol khi liên kết với các phân tử sinh học", The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011, 2011.
Dũng, B. Vũ, Đ K. An, and N N. Long, "Về hệ số khuếch tan hiệu dụng của tạp chất b và tự điền kẽ silic trong qua trinh khuếch tan đồng thời b va sai hỏng điểm trong silic", The 7th National Conference on Solid State Physics and Materials Science (SPMS2011), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 7-9, 2011, 2011.