Biblio

Found 14 results
Filters: Tác Giả is Trần Mạnh Liểu  [Clear All Filters]
2015
Tuệ, N. Tài, M T. Nhuận, and T M. Liểu, "Analysis of Rural-Urban Linkages in Fast Growing Cities for Enhancing Resilience to Natural Disasters (Case study: Da Nang city, Vietnam)", VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 2015.
Nhuận, M T., N T H. Huế, N. Tài Tuệ, and T M. Liểu, "Assessing the adaptive capacity of coastal urban households to climate change (Case study in Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam)", VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences, 2015.
Đức, H M., T M. Liểu, N N. Trực, N Q. Huy, and Bùi Bảo Trung, "Cơ sở lựa chọn vật liệu xây dựng thân thiện môi trường cho dự án xây dựng Đại học Quốc gia tại Hoà Lạc", Tạp chí Địa kỹ thuật, 2015.
Liểu, T M., H. Hải, H M. Đức, N N. Trực, M. Lê Phương, and N T T. Mai, "Mô Hình Đô Thị Đại Học Phát Triển Bền Vững: Kinh Nghiệm Thế Giới và Thực Tiễn ở Việt Nam", Tạp chí Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, 2015.
Tuệ, N. Tài, M T. Nhuận, and T M. Liểu, "Rural-Urban Linkages for Mitigating Climate Change Impacts in the Fast Growing Cities (Case Study in Da Nang City, Vietnam)", The international conference Globalization, modernity and urban change. VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi. Arpil, 2015, 2015.
The, T. Đoàn, P. Văn Cự, M T. Nhuận, T M. Liểu, and Đ. Văn Đương, "Ứng dụng Viễn thám và GIS nghiên cứu đô thị hóa thành phố Đà Nẵng và mối quan hệ của đô thị hóa trong xây dựng thành phố có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu", Ứng dụng GIS toàn quốc 2015, tháng 10/2015, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.570-576, 2015.
Quy, T Đ., N. Bùi Trung, N. Tài Tuệ, T M. Liểu, and M T. Nhuận, "Xây dựng mô hình quản trị đô thị ven biển có trách nhiệm giải trình cao, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng cho thành phố Đà Nẵng", Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng, 2015.
Hoài, T. Tạ, M T. Nhuận, N T T. Hà, T T. Lê Hiền, and T M. Liểu, "Đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang", Địa chất và tài nguyên Việt Nam: Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc kỷ niệm 70 năm phát triển., 2015.
2014
Nhuận, M T., T M. Liểu, N N. Trực, T T. Lê Hiền, N T. Khang, N T H. Huế, H Đ. Thiện, T. Văn Thịnh, N. Hồ Quế, H. Văn Tuấn, et al., "Các mô hình đô thị ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu: kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam", VNU Journal of Science, Natural Science and Technology, 2014.
Nhuận, M T., N T H. Hà, N N. Trực, T M. Liểu, N T. Khang, and T. Văn Thịnh, "Hướng tới ứng phó chủ động với tai biến và phát triển bền vững của thành phố ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: trường hợp của Đà Nẵng", Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014, 2014.
Trực, N N., M T. Nhuận, T M. Liểu, H Đ. Thiện, T. Văn Thịnh, Bùi Bảo Trung, and N. V. Thương, "Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu: nhìn từ thực tế Đà Nẵng", Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014, 2014.
Nhuận, M T., N T T. Hà, M. Đỗ Đức, T M. Liểu, N T H. Huế, H. Văn Tuấn, T T. Lê Hiền, T Đ. Quy, N T. Linh, N T H. Hà, et al., "Natural resource sustainable use for proactive response to natural disasters in the context of climate change in Vietnam: a case study of Ban Diu and Tan Nam communes, Ha Giang province", Proceedings of 13th International Symposium on Mineral Exploration: Toward Sustainable Society with Natural Resources - Frontiers in Earth Resources Technoligies and Environmental Conservation, 22-24 September, Hanoi, pp.155-162, 2014.
Tuệ, N. Tài, M T. Nhuận, and T M. Liểu, "Nghiên cứu tương tác đô thị-nông thôn do đô thị hóa ở thành phố Đà Nẵng, giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu", Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014, 2014.