• Chương trình học bổng Sau Đại Học Trường POSTECH (Hàn Quốc)

  Thứ Năm - 08/01/2015
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 12 /KHTN-HCÐN
  V/v: chương trình học bổng SĐH
  Trường POSTECH (Hàn Quốc)

               Hà Nội, ngày 7  tháng 01  năm 2015

          Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa

  Theo chương trình hợp tác, đoàn đại biểu Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) do GS. Joon Ho Cho – Phó Giám đốc dẫn đầu sẽ sang giới thiệu về chương trình học bổng sau đại học và chương trình học bổng đặc biệt dành cho các giảng viên trẻ của trường ta, cụ thể như sau:

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Đối tượng

  Thứ Hai 12/1/2015 

  10h15

  P418 – T1

  Chương trình Tiến sĩ đặc biệt dành cho cán bộ, giảng viên ĐHKHTN

  Cán bộ trẻ các khoa đã có bằng ThS và dự kiến tiếp tục học TS theo quy định của ĐHKHTN.

  (Công văn này thay giấy triệu tập)

  P421 – T1

  Chương trình Tiến sĩ dành người đã có bằng ThS.

  HVCH năm 2 và người đã có bằng ThS.

  Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) là trường đại học nổi tiếng của Hàn Quốc nằm trong Top 100 thế giới. Trường Đại học POSTECH có nhiều lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu rất tương đồng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và trong nhiều năm qua hai bên đã thực hiện nhiều hoạt động trong chương trình hợp tác toàn diện như: trao đổi cán bộ nghiên cứu, mời tham gia giảng dạy, trao đổi sinh viên ngắn hạn và cấp học bổng sau đại học.

  Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa cử các cán bộ trẻ và thông báo đến HVCH năm 2, người đã có bằng ThS tham dự hai chương trình giới thiệu học bổng nêu của Trường ĐH POSTECH.

  Mọi thông tin tổ chức, xin liên hệ với Phòng Hành chính - Đối ngoại, ĐT: 3.558 7677; 0986 56 5959; Email: hoaind@vnu.edu.vn.

                            HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                                                                                           

           - Như trên;

           - Lưu: VT, HCĐN.