• Hướng dẫn hỗ trợ đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của ĐHQGHN

  Thứ Tư - 22/08/2018

  Trường ĐHKHTN nhận được Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN của ĐHQGHN ngày 16/8/2018 về việc hỗ trợ và khuyến khích đăng ký bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích ở ĐHQGHN (xem file gửi kèm).

  Trường ĐHKHTN thông báo cho các nhà khoa học, người học được biết về các hạng mục được hỗ trợ. Trường sẽ thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ khi có thông báo của ĐHQGHN. Lưu ý ĐHQGHN sẽ chỉ xét hỗ trợ cho các đơn được chấp nhận từ ngày 01/01/2018.

                                      

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

   

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   HD 2695 HD-DHQGHN.pdf780.19 KB