• Danh sách ứng viên nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

  Thứ Tư - 10/07/2019
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯNG ĐI HC KHOA HC T NHIÊN
  CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
  Đc lp - T do - Hnh phúc
  DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019
  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
   

  TT

  Họ và tên ứng viên

  Năm sinh

  Đăng ký xét chức danh

  Đăng ký xét tại Hội đồng ngành

  Đơn vị công tác

  Ghi chú

  PGS

  GS

  1

  Đỗ Minh Đức

  14/10/1974

   

  x

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Địa chất

   

  2

  Lê Thanh Sơn

  05/06/1970

   

  x

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  3

  Nguyễn Tiến Thảo

  17/05/1977

   

  x

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Ban Đào tạo, ĐHQGHN

   

  4

  Ngô Quốc Anh

  16/04/1983

  x

   

  Toán học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

   

  5

  Nguyễn Tiến Dũng

  08/09/1983

  x

   

  Toán học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

   

  6

  Vũ Nhật Huy

  23/03/1985

  x

   

  Toán học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

   

  7

  Trần Thanh Tuấn

  09/09/1980

  x

   

  Cơ học

  Khoa Toán - Cơ - Tin học

   

  8

  Trịnh Thị Loan

  15/02/1980

  x

   

  Vật lý

  Khoa Vật lý

   

  9

  Nguyễn Việt Tuyên

  19/12/1984

  x

   

  Vật lý

  Khoa Vật lý

   

  10

  Nguyễn Trần Thuật

  16/09/1980

  x

   

  Vật lý

  Trung tâm Nano và Năng lượng

   

  11

  Đào Sỹ Đức

  29/11/1983

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  12

  Nguyễn  Minh Phương

  28/10/1981

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  13

  Đỗ Thị Việt Hương

  10/10/1983

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  14

  Nguyễn Thị Kim Thường

  16/11/1978

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  15

  Trần Mạnh Trí

  09/08/1981

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  16

  Nguyễn Xuân Viết

  11/12/1981

  x

   

  Hóa học - Công nghệ thực phẩm

  Khoa Hóa học

   

  17

  Phạm Thế Hải

  10/08/1979

  x

   

  Sinh học

  Khoa Sinh học

   

  18

  Nguyễn Đình Thắng

  07/09/1978

  x

   

  Sinh học

  Khoa Sinh học

   

  19

  Đỗ Thị Phúc

  13/03/1980

  x

   

  Sinh học

  Khoa Sinh học

   

  20

  Vũ Thị Thơm

  3/09/1983

  x

   

  Sinh học

  Khoa Y Dược, ĐHQGHN

   

  21

  Bùi Quang Thành

  15/02/1981

  x

   

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Địa lý

   

  22

  Nguyễn Thị Hoàng Hà

  15/03/1982

  x

   

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Địa chất

   

  23

  Hoàng Anh Lê

  24/11/1977

  x

   

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa Môi trường

   

  24

  Nguyễn Ngọc Trực

  14/05/1981

  x

   

  Khoa học Trái đất - Mỏ

  Khoa các khoa học liên ngành, ĐHQGHN

   

  Danh sách gồm: 24 ứng viên.