• Chương trình học bổng SĐH Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc)

  Thứ Bảy - 04/04/2015
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: 1025 /KHTN-HCÐN
  V/v: chương trình học bổng SĐH Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc)            
   

               Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015  Kính gửi: Ban Chủ nhiệm các khoa Vật lý, Sinh học, Địa chất, Môi trường

  Theo chương trình hợp tác, đoàn các giáo sư của Trường Đại học Sejong (Seoul, Hàn Quốc) sẽ sang giới thiệu về chương trình học bổng sau đại học và phỏng vấn trực tiếp sinh viên của trường ta, cụ thể như sau:

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Đối tượng

  14h00 – 17h00

  Thứ Tư

  08/4/2015

  P418 – T1

  Giới thiệu và phỏng vấn ứng viên cho chương trình học bổng sau đại học các ngành:  (1) Civil & Enviromental engineering,

  (2)Mechanical Engineering, (3) Aerospace Engineering,

  (4) Nanotechnology & Advanced Materials Engineering,

  (5) Bioscience and Biotechnology

  Sinh viên năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp

  (Công văn này thay giấy triệu tập)

  Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa thông báo và cử sinh viên năm thứ tư tham dự chương trình phỏng vấn học bổng nêu trên của Trường Đại học Sejong.

  Khi tới phỏng vấn, ứng viên cần chuẩn bị các tài liệu: bằng tốt nghiệp, bảng điểm (dịch sang tiếng Anh), lý lịch khoa học bằng tiếng Anh (CV).

  Thông tin thêm về Trường Đại học Sejong, có thể xem tại website:  http://eng.sejong.ac.kr/index.do

  Danh sách sinh viên, học viên tham dự xin gửi về Phòng Hành chính - Đối ngoại, ĐT: 3.558 7677; 0986 56 5959; Email: hoaind@vnu.edu.vn trước 17h ngày 7/4/2015.

                HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:                                                                                                                                           

  - Như trên;

  - Lưu: VT, HCĐN.

                                                                                         PGS. TS. Nguyễn Văn Nội