Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

“Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, phấn đấu xây dựng Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến, là trung tâm đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao, đứng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam về lĩnh vực khoa học cơ bản, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” - Đó là mục tiêu chiến lược đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XXVI (được tổ chức vào ngày 14, 15 tháng 5 năm 2015).

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần thứ XXVI

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVI, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Duy trì qui mô đào tạo ổn định, chất lượng đào tạo được chú trọng hàng đầu

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về các yếu tố nâng cao chất lượng đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo để chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể. Theo chủ trương của Đảng ủy, qui mô đào tạo đại học chính quy và THPT chuyên được duy trì khá ổn định trong giai đoạn 2015-2020. Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính qui ổn định ở mức 1450-1500 sinh viên/năm.

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Sinh viên khoa Hóa học nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm của Khoa

Một số ngành đào tạo bậc đại học thuộc khối khoa học cơ bản khó tuyển sinh đã được tái sắp xếp vào các ngành khác. Bên cạnh đó, Trường cùng các Khoa chủ động xây dựng các đề án mở mới các chương trình đào tạo có nhu cầu xã hội cao, theo kịp các yêu cầu mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Khoa học thông tin địa không gian (2018); Tài nguyên và môi trường nước (2019).

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đang trao đổi với Hội đồng chấm báo cáo (tại Hội nghị Khoa học sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2020)

Có 5 ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội và tận dụng thế mạnh của Nhà trường đã được phê duyệt và tuyển sinh từ năm 2020 là: Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản, Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, Khoa học và Công nghệ thực phẩm, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử và tin học.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, công tác đào tạo sau đại học được kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo sau đại học được đặt lên hàng đầu. Trường đã cùng các Khoa thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, cụ thể là xây dựng một số chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng ứng dụng. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học dữ liệu là chương trình đào tạo liên ngành liên lĩnh vực đã thu hút được một số lượng học viên đáng kể ngay khóa đầu tiên đào tạo (2018). Đặc biệt, vừa qua chương trình nhận được tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI) thuộc chương trình Hợp tác đào tạo Thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy.

Gia tăng qui mô và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường ĐHKHTN luôn đặt trọng tâm đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ, coi đây là thế mạnh truyền thống của Nhà trường. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường ĐHKHTN đến năm 2020, căn cứ vào đó để triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ của Trường theo hướng gia tăng quy mô và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tiếp cận trình độ quốc tế.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học đề xuất, đấu thầu, triển khai thực hiện các đề tài, dự án, đặc biệt là các đề tài, dự án lớn ở tầm quốc gia, quốc tế nhằm giải quyết những vấn đề khoa học quan trọng của đất nước.

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện nhóm dự án “Khoanh vùng ảnh tự động bằng học máy” bàn giao sản phẩm cho Công ty Med-Aid, Hoa Kỳ (tháng 5/2020)

Thật đáng tự hào khi trong giai đoạn từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2020, các cán bộ của Trường đã và đang thực hiện chủ trì 29 đề tài cấp Nhà nước, 100 đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 104 đề tài cấp ĐHQGHN, 22 đề tài cấp Bộ và tỉnh, 06 đề tài Quỹ ARC, 100 đề tài cấp cơ sở, 19 đề tài, dự án hợp tác quốc tế. Tổng kinh phí của các đề tài, dự án là 428 tỷ đồng, tăng 1,33 lần so với giai đoạn 2010-2015. Các đề tài được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, phần lớn được nghiệm thu ở mức Tốt hoặc Xuất sắc. Số lượng các đề tài cấp Nhà nước và đề tài Quỹ NAFOSTED cao đã thể hiện thế mạnh của Trường trong hoạt động nghiên cứu cơ bản và năng lực tham gia giải quyết các vấn đề lớn của đất nước và xã hội. Số lượng công bố khoa học ISI/SCOPUS và đăng ký sở hữu trí tuệ gia tăng tới 2-3 lần so với giai đoạn trước năm 2015.

Đối với dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ, trong giai đoạn 2015-2020, Trường đã ký kết 134 hợp đồng thực hiện dịch vụ khoa học và 05 hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Được tạo điều kiện nghiên cứu, nhiều cá nhân và tập thể các nhà khoa học của Trường đã đạt được nhiều thành tựu, được nhận nhiều giải thưởng danh giá về KH&CN như: Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, giải thưởng Tạ Quang Bửu, giải thưởng L'Oreal Women in Science, giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng của Viện Toán học,...

Cải tiến cơ chế chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng, phát triển tổ chức và đội ngũ được Đảng ủy coi là mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt. Đảng ủy đã xây dựng 2 chuyên đề về công tác sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Nhà trường theo mô hình đại học nghiên cứu và công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, cải tiến cơ chế chính sách thu hút cán bộ có trình độ cao về làm việc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện những công tác trọng yếu về công tác tổ chức cán bộ như: Quy hoạch và tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo từ cấp bộ môn đến cấp Trường, có chính sách đào tạo bồi dưỡng và phân công đảm nhiệm các vị trí công việc phù hợp để đào tạo bồi dưỡng cán bộ qua thực tế; chú trọng bồi dưỡng và khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên ĐHQGHN và giảng viên quốc tế; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường, cấp ĐHQGHN.

Phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất

Trong giai đoạn 2015-2020, nguồn lực tài chính của Trường được duy trì ổn định; Các nguồn kinh phí được sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước và đã đạt được mục tiêu đề ra về thu nhập tăng thêm của cán bộ năm sau cao hơn năm trước 10%. Bên cạnh đó, một số chính sách nhằm gia tăng nguồn lực tài chính đã thu được những hiệu quả nhất định.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Nhà trường và Ban giám đốc ĐHQGHN, cơ sở vật chất của trường đã được tăng cường một cách đáng kể. Cụ thể, thông qua các dự án đầu tư chiều sâu, dự án tăng cường năng lực có nguồn vốn ngân sách nhà nước, các trang thiết bị nghiên cứu khoa học thuộc các đơn vị được bổ sung, nâng cấp kịp thời; các trang thiết bị được đầu tư mới đều đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới, góp phần đáng kể vào sự gia tăng số lượng, chất lượng công bố quốc tế của các nhà khoa học trong toàn trường.

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ Trường ĐHKHTN lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Khuôn viên trường nhiều cây xanh, là nơi lý tưởng cho các bạn sinh viên nghỉ ngơi sau giờ học.

Trước nhu cầu cấp bách về diện tích mặt bằng của một cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu hàng đầu của cả nước, lãnh đạo ĐHQGHN đã lựa chọn Trường ĐHKHTN là đơn vị đầu tiên được được quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng trên diện tích 65,1 ha tại khu Hòa Lạc (dự án QG-HN07). Một số bước tiến quan trọng giai đoạn 2015-2020 đã được Nhà trường thực hiện, bao gồm:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ Xây dựng và ĐHQGHN thực hiện các hạng mục cần thiết từ khâu thiết kế cơ sở của toàn bộ dự án đến chuẩn bị nghiệm thu công trình đầu tiên HT1.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí và đề xuất phương án di dời khi công trình HT1 và các công trình thuộc Zone 4 được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng; Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp việc cho các đơn vị để có thể khai thác hiệu quả ngay khi công trình HT1 được bàn giao đưa vào sử dụng; Đang phối hợp với Ban Quản lý dự án, ĐHQGHN để sớm hoàn thành dự án trang bị nội thất cho tòa nhà HT1.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể được thực hiện nghiêm túc

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Trường ĐHKHTN đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Kết quả cho thấy tập thể lãnh đạo cùng đại đa số đảng viên trong Trường không có các biểu hiện suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện chương trình toàn khóa 2015 - 2020 của Đảng ủy Trường ĐHKHTN, đến thời điểm báo cáo, Đảng ủy đã tiến hành 11 báo cáo chuyên đề về các vấn đề trọng tâm trong việc phát triển Nhà trường và sau đó ban hành kế hoạch triển khai, họp đánh giá kết quả thực hiện.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và quản lý đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều biện pháp đổi mới và tích cực. Hiện tại, Đảng bộ Trường ĐHKHTN có 342 đảng viên, 12 chi bộ trực thuộc cơ cấu theo các Khoa, Trường THPT Chuyên KHTN, khối các phòng, ban và một số đơn vị trực thuộc trường.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Trường đã kết nạp được 154 đảng viên, trong đó có 103 đảng viên là sinh viên. Hàng năm Đảng bộ ĐHQGHN và Trường đều tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng là cán bộ và sinh viên và cử đi học các lớp bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy ĐHQGHN.

 Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng, nâng cao xếp hạng đại học trong khu vực và quốc tế

Đảng ủy và Nhà trường luôn xác định yếu tố "chất lượng” luôn là mục tiêu và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL), kiểm định chất lượng (KĐCL) và xếp hạng đại học được lãnh đạo các cấp của Nhà trường đặc biệt quan tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Nhà trường đã thực hiện và thu được một số thành quả đáng tự hào sau:

- Trường ĐHKHTN là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên đăng ký KĐCL giáo dục và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) vào năm 2017.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã có 11 ngành đào tạo đại học được KĐCL, trong đó đã có 10 ngành đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và 01 ngành đã thực hiện đánh giá, đang đợi kết quả. 

- Trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2020, Trường ĐHKHTN đã đóng góp không nhỏ trong sự thành công của ĐHQGHN với xếp hạng đại học thuộc nhóm 801-1000 thế giới; lĩnh vực Toán học lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401 - 450 thế giới, số 1 ở Việt Nam; lĩnh vực Vật lý và Thiên văn học được xếp trong nhóm 551 - 600 thế giới, số 1 ở Việt Nam; lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 501 - 550 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam. Mới đây nhất, trong bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021 dành cho các trường đại học có thời gian thành lập dưới 50 năm, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) lần đầu tiên có mặt với vị trí trong nhóm 101-150 các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường ĐHKHTN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Các đảng viên của Đảng bộ đã nêu cao tính tiên phong, trách nhiệm của người đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, đồng thuận cao, tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và có trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường là yếu tố quan trọng để Nhà trường vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVI.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên