Thông báo về việc triển khai công tác dạy - học trực tuyến

Phụ lục 1 - Hướng dẫn sử dụng classroom - meet

Hướng dẫn sử dụng Google meet

Hướng dẫn sử dụng Google meet và classroom trên điện thoại