Ban Chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

PGS. TS. Nguyễn Thế Toàn
Trưởng khoa
TS. Phạm Nguyên Hải Phó trưởng khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó trưởng khoa
Khoa Vật lý
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên