Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 chất lượng cao năm 2017

Lưu ý : Nhập đầy đủ cả phần chữ và số của số báo danh ( Ví dụ : CM.CLC678)

Nhập số báo danh